Uudistuminen, joka ei pysähdy

Uudistumisesta ja muutoksesta on mahdollista ja siitä kannattaa tehdä jatkuvasti rullaava toimintatapa, joka pitää organisaation ketteränä vastaamaan alati muuttuvista tarpeista kumpuaviin tulevaisuuden haasteisiin.

Kolme pääperiaatettamme:

 1. Asiakasarvo ohjaa uudistumista.
 2. Työkalut eivät tee ketteräksi, ajattelu tekee
 3. Jatkuva oppiminen synnyttää jatkuvaa uudistumista.

Näiden periaatteiden varassa me voimme auttaa yritystäsi ja organisaatiotasi saavuttamaan koko potentiaalinsa. Me voimme auttaa jatkuvan uudistumiskyvyn juurruttamisessa organisaatioosi.

1. ASIAKASARVO OHJAA UUDISTUMISTA 

Yksi erinomainen tapa ja muoto luoda kykyä uudistua, on luoda jatkuvan oppimisen kulttuuri, jonka yhdeksi viitekehykseksi olemme muotoilleet ‘sujuvuuden’ periaatteet. 

Yksinkertainen ja tärkeä kysymys kuuluu: miksi yrityksen tulee uudistua?

Ja miksi uudistumiselle kannattaa olla koko ajan altis?

Vastaus uudistuminen tarpeelle on yksinkertainen: uudistuminen on asiakkaiden ja ympäröivän maailman asettama vaatimus. Tämä vaade ei synny tyhjiössä, eikä se tule yhtäkkiä: se on koko ajan läsnä kuin luonnonlaki. Ja oleellista on, että tässä meidän ajassamme uudistumisnopeus on enemmän kiihtyvä kuin hidastuva. Enää ei ole realistista ajatella, että yrityksen johto tietää vastaukset kaikkeen ja voi keskenään suunnitella 1-3 kolmen vuoden tarkkoja strategioita ja suunnitelmia etukäteen valmiiksi, jotka sitten valutetaan organisaatioissa ylhäältä alaspäin puheina, työryhminä ja viestintänä.

Asiakkaita kannattaa myös johtaa muutokseen, tuottaa heille ja heidän kanssaan uutta arvoa jatkuvasti ja siksi valmiutta uudelle on tärkeää muokata jo etukäteen, kun vielä ei ole ulkoinen pakko muuttua. Jos odotetaan ulkoa ohjautuvaa, reagoivaa muutospakkoa, ollaan liian myöhässä. Lyhyesti: johda asiakasta muutokseen, niin olet aina ajoissa.

2. TYÖKALUT EIVÄT TEE KETTERÄKSI, AJATTELU TEKEE

Me väitämme, että työkalut eivät tee sinusta ketterää saati leania. Ajattelu tekee. Ja ajattelu tekee sinusta kyvykkään ja alttiin jatkuvan muutoksen sietämiselle ja siitä eläväksi, siihen aktiivisesti pyrkiväksi.

“You may train for a long time, but if you merely move your hands and feet and jump up and down like a puppet, learning Karate is not very different from learning a dance. You will never have reached the heart of the matter; you will have failed to grasp the quintessence of Karate.” – Gichin Funakoshi

“To win one hundred victories in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy without fighting is the highest skill.” -Sun Tsu

“Technology by itself is not the real disruptor. Being non-customer-centric is the biggest threat to any business.” – Alberto Brea

“When I first began learning about the Toyota Production System, I was enamoured by the power of [one-piece flow, kanban, and other lean tools]. But along the way, experienced leaders within Toyota kept telling me that these tools and techniques were not the key. Rather the power behind TPS is a company’s management commitment to continuously invest in its people and promote a culture of continuous improvement. After studying for almost 20 years…..this is finally sinking in.”- Jeffrey Liker

Nämä lainaukset ja erityisesti huomio herra Likeriltä ovat hyvin kuvaavia, kun pohdimme leanin ja agilen suhdetta työkaluihin, tekniikoihin sekä jatkuvan uudistumisen kulttuuriin. Työkalut ja tekninen osaaminen eivät nimittäin ole ydinasia. Eivät ne ole ikinä olleet. Lean ja agile ovat paljon enemmän kuin työkaluja, tekniikoita tai hukan poistoa. Työkaluja ja hukan poistoa on helppo myydä ja niihin on helppo keskittyä: ne ovat jotain näkyvää, konkreettista ja niiden käyttö on helposti havaittavissa.

Mutta työkaluihin ja hukkaan keskittyvä lean on hyvin usein ja hyvin helposti vain mekanistinista, pitkällä aikavälillä tehotonta, muita matkivaa elehdintää, jossa unohtuu itse leanin ja agilen ydin: asiakas, ihmisen kunnioitus ja jatkuva oppiminen. Ja tämän vuoksi muutos ei ole pysyvää ja todellista uudistumista ei tapahdu. Siihen on myös syynsä, miksi Agile Manifestossa on kohta: “Individuals and interactions over processes and tools”.

Siksi: ajattele ensin. Ja ne rakenteet ja työkalut löytyvät kyllä, joilla ajattelusi realisoituu ja muuntuu aktiiviseksi tekemiseksi ja jatkuvaksi oppimiseksi.

3. JATKUVA OPPIMINEN SYNNYTTÄÄ JATKUVAA UUDISTUMISTA

Uudistuminen ei ole mikään ohjelma. Uudistuminen on jatkuvaa, se tapahtuu kaikkialla ja se vaatii uuden toimintatavan luontia lähtötilanteen määrittelystä ja skenaarioista liikkeelle lähtien ja näiden skenaarioiden jatkuvaa iterointia liikkeellä pysyen, ikinä pysähtymättä ja jatkuvasti oppien jokaisessa tiimissä, jokaisessa työvaiheessa.

Luo jatkuvan uudistumisen malli organisaatioosi ja opi uudistumaan, tekemään muutosta jatkuvasti esimerkiksi lean-agile- viitekehyksen muodossa. Ja yhtäkkiä saat ajatukset ja strategiat toiminnallistettua konkreettiseksi toiminnaksi, uudistumiseksi, asiakkaista lähtien – ja se tapahtuu ihmisten toiminnan muutosten kautta. Yhdessä.

Ja lean-agile rakenteet, arvot ja menetelmät auttavat juuri tässä: ne ovat rakentuneet tavaksi toteuttaa strategista suunnittelua ja niissä koko organisaation valjastaminen uudistumistarpeiden tunnistamiseen ja ratkaisumallien kehittämiseen yhdessä on oivallutettu ja sanoitettu tulevaisuuden menestymisen avaintekijöiksi. Tekemisen prosessin oppiminen ja siten oppiminen jatkuvana, ketteränä toimintona, on loppujen lopuksi jatkuvan uudistumisen valmiutta, ulostuloina niin konkreettiset asiat kuin kulttuuriset teemat.

TEEMAT JA ARVOT ONNISTUNEEN UUDISTUMISEN TAUSTALLA

Ytimessämme on ajatus siitä, että työntekijöiden kunnioitus lähtee sujuvan työn mahdollistamisesta, jossa ihminen on ennen kaikkea ajattelemassa ja oppimassa, ei vain töissä. Kun mahdollistaa ihmisen loistamisen, varmistetaan myös maksimaalinen arvon tuotto asiakkaalle korkealla asiakas- sekä työntekijätyytyväisyydellä. Tässä kahdeksan oleellista muutosjohtamisen teemaa, joita esimerkiksi lean-agile- uudistuminen edellyttää onnistuakseen:

 1. Valmista muutosmallia ja muutoksen sapluunaa ei ole olemassa.
 2. Muutos ei tapahdu vain kertomalla siitä, saati ohjeistamalla. Muutos ei vain valu organisaatiossa alaspäin ja tapahdu kertomalla, että nyt olisi Maailman Paras Juttu tarjolla. Osallista, ota mukaan, anna mahdollisuus olla aktiivinen toimija (vs. passiivinen vastaanottaja). Ihminen ei muutu kehottamalla ja käskemällä, vaan synnyttämällä merkityksiä, valaisemalla polku ja ottamalla mukaan.
 3. Sido muutos yrityksen strategiaan. Jos tätä sidosta ei ole, ei ole myöskään tunnetta muutoksen tärkeydestä, sillä ilman sidosta merkitys puuttuu ja ilman tätä sidosta muutos katoaa johdon tutkasta. Jos lean- muutosta ei sido strategiaan, lean typistyy toissijaiseksi puuhasteluksi, jota tehdään, jos ei muuta tekemistä juuri nyt ole.
 4. Varmista johdon ja esimiesten olevan muutoksen takana. Kaikkien. Yritä ja kokeile, monelta eri kantilta, rohkaise kokeiluihin, käy dialogia, kyllä se ahaa- elämys sieltä löytyy.
 5. Varmista oikeat ihmiset viemään muutosta eteenpäin. Ole lempeä, kokeile, opi, kasvata ja kasva yhdessä.
 6. Lean ei ole kustannustenvähennysohjelma, saati tuotannon kehitysohjelma tai prosessinkehityksen metodi (tuota kaikkea on ’fake-lean’). Lean on johtamisjärjestelmä, kulttuuri ja jatkuvan oppimisen mahdollistaja, tavoitteena tuottaa arvoa.
 7. Muuta tarvittaessa organisaatiorakennetta tukemaan jatkuvaa flow’ta ja arvovirtaa. Kun arvovirta on selkeä, organisaatiot muodostuvat sivutuotteena. Mieti ensisijaisesti prosesseja sekä kokonaistehokkuutta/kustannusvaikuttavuutta, älä pelkästään funktioita ja resurssitehokkuutta (funktioajattelu siilouttaa aina).
 8. Seuraa muutosta alusta asti. Kerää palautetta, ota se tosissaan ja reagoi, seuraa mittareita, kommunikoi, juhli saavutuksia.

Me autamme sinua tekemään tämän: meidän missiomme on luoda uudistumista, joka ei pysähdy.